Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo

Ngày đăng: 11-12-2018 <------> Người tạo: admin <------>

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Công Thương

–––––––––––––

 

Căn cứ Quyết định số 421/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Công Thương và kết luận tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo Sở ngày 08/01/2016, Sở Công Thương thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Công Thương như sau:

1. Đồng chí Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở

Là người đứng đầu Sở Công Thương, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sở Công Thương; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chỉ đạo công tác: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành Công Thương theo quy định và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; công tác cải cách hành chính.

Trưởng các Hội đồng, các Ban của Sở.

Làm chủ tài khoản của cơ quan Sở Công Thương.

Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; Thanh tra Sở; các huyện: Lạng Giang và thành phố Bắc Giang.

2. Đồng chí Phan Văn Hùng - Phó Giám đốc thường trực

Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Giám đốc điều hành các công việc của Sở khi Giám đốc vắng.

Chỉ đạo công tác quản trị, hành chính của Sở; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị dây chuyền đồng bộ; cơ khí và luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và chế biến khác. Công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; ngành nghề nông thôn; vệ sinh an toàn thực phẩm; khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.

Phụ trách công tác quân sự, an ninh quốc phòng.

Là người phát ngôn của Sở.

Có trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo và trả lời thông tin báo chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Làm chủ tài khoản ủy quyền của cơ quan Sở Công Thương.

Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Năng lượng; Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường; Phong Quản lý Công nghiệp; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam.

3. Đồng chí Đào Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về thương mại, lưu thông hàng hóa; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; thương mại điện tử; hoạt động xúc tiến thương mại.

Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO của Sở.

Có trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo và trả lời thông tin báo chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Thương mại; Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu; Trung tâm Xúc tiến thương mại và các huyện: Việt Yên, Yên Dũng.

4. Đồng chí Đào Nguyên Sơn - Phó Giám đốc Sở, kiêm Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về quản lý thị trường; kiểm tra, kiểm soát thị trường; đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định. Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 389 của Tỉnh.

Có trách nhiệm trả lời thông tin báo chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp phụ trách: Chi cục Quản lý thị trường và các huyện: Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa.

Ngoài những nhiệm vụ trên, các đồng chí Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ công tác; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thông báo trên./.