DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

Ngày đăng: 12-10-2018 <------> Người tạo: admin <------>

A- CƠ QUAN SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

1. Địa chỉ: 45B đường Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

2. Điện thoại: (0204) 3854 301; Fax: (0204) 3829 290

3. Website: http://socongthuong.bacgiang.gov.vn

4. Email: so_congthuong_vt@bacgiang.gov.vn

I

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Trần Quang Tấn

Giám đốc

 

0913 555 714

tantq_sct@bacgiang.gov.vn

2

Phan Văn Hùng

Phó Giám đốc

 

0912 226 019

hungpv_sct@bacgiang.gov.vn

3

Đào Xuân Cường

Phó Giám đốc

3852 143

0913 373 464

cuongdx_sct@bacgiang.gov.vn

 

         

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Dương Văn Tuấn

Chánh Văn phòng

3701 188

0904 293 666

tuandv_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Minh Huệ

Phó Chánh    Văn phòng

3855 391

0973 102 171

huentm_sct@bacgiang.gov.vn

3

La Thanh Hiền

Phó Chánh    Văn phòng

3855 391

0986 438 858

hienlt_sct@bacgiang.gov.vn

4

Phạm Đức Long

Chuyên viên

3855 391

0936 969 444

longpd_sct@bacgiang.gov.vn

5

Giáp Thị Bích

Chuyên viên

3854 466

0987 825 856

bichgt_sct@bacgiang.gov.vn

6

Phạm Thị Bích Thùy

Kế toán

3855 391

0167 755 9098

thuyptb_sct@bacgiang.gov.vn

7

D­ương Thị Thanh

Văn thư

3854 301

0942 237 199

thanhdt_sct@bacgiang.gov.vn

8

Vũ Thị Huyền Nga

Nhân viên

3854 301

0934 905 727

ngavth_sct@bacgiang.gov.vn

9

Trần Xuân Huế

Lái xe

 

0979 876 978

laixe_sct@bacgiang.gov.vn

10

Nguyễn Văn Vinh

Lái xe

 

0983 021 487

laixe_sct@bacgiang.gov.vn

11

Nguyễn Ngọc Sơn

Lái xe

 

0986 075 089

laixe_sct@bacgiang.gov.vn

12

Nguyễn Hữu Cầu

Bảo vệ

3854 296

0165 703 2721

 

13

Đồng Đức Hòa

Bảo vệ

3854 296

0123 854 9925

 

III

PHÒNG KẾ HOẠCH  - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Thân Thị Hào

Phó Trưởng phòng

3823 141

0967 898 237

haott_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thảo Phương

Phó Trưởng phòng

3823 141

0913 314 666

123phuongnt.bbg@gmail.com

3

Đỗ Thị Phương Thảo

Chuyên viên

3823 141

0964 592 555

thaodtp_sct@bacgiang.gov.vn

4

Hà Thị Hân

Chuyên viên

3823 141

0971 523 806

hanht_sct@bacgiang.gov.vn

IV

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Hà Văn Hạnh

Trưởng phòng

3823 040

0904 416 478

honghanh22032007@gmail.com

2

Lương Hồng Thái

Phó Trưởng phòng

3824 143

0912 393 732

thailh_sct@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng

3824 143

0912 134 606

dungnt_sct@bacgiang.gov.vn

4

Đào Thị Phương Nga

Chuyên viên

3824 143

0983 334 818

ngadtp_sct@bacgiang.gov.vn

V

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đức Hoàn

Trưởng phòng

3858 949

0982 250 601

hoannd_sct@bacgiang.gov.vn

2

Vũ Hồng Thanh

Phó Trưởng phòng

3858 949

0947 644 575

thanhvh_sct@bacgiang.gov.vn

3

Ong Xuân Thịnh

Phó Trưởng phòng

3858 949

0976 274 886

thinhox_sct@bacgiang.gov.vn

4

Nguyễn Hồng Phượng

Chuyên viên

3858 949

0976 837 566

phuongnh_sct@bacgiang.gov.vn

5

Nguyễn Văn Lưu

Chuyên viên

3858 949

0943 361 555

phongluu0072002@gmail.com

6

Nguyễn Văn Đại

Chuyên viên

3858 949

0975 327 686

dainv_sct@bacgiang.gov.vn

VI

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Tập

Trưởng phòng

3851 378

0965 366 566

tapnv_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Trưởng phòng

3851 378

0976 414 368

tuannn_sct@bacgiang.gov.vn

3

Phạm Quang Thái

Phó Trưởng phòng

3851 378

0168 802 9115

thaipq_sct@bacgiang.gov.vn

4

Thân Thị Huệ

Chuyên viên

3851 378

0916 744 483

huett_sct@bacgiang.gov.vn

5

Hà Thái Cương

Chuyên viên

3851 378

0974 661 144

cuonght_sct@bacgiang.gov.vn

VII

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Thân Văn Trung

Phó Trưởng phòng

3823 040

0986 528 822

trungtv_sct@bacgiang.gov.vn

2

Trần Xuân Dương

Phó Trưởng phòng

3823 040

0984 362 629

duongtx_sct@bacgiang.gov.vn

3

Trần Trung Đức

Chuyên viên

3823 040

0944 753 368

trantrungducvnn@gmail.com

4

Nguyễn Hải Ngân

Chuyên viên

3823 040

0977 599 442

nguyenhaingan@gmail.com

5

Nguyễn Văn Tùng

Chuyên viên

3823 040

0984 243 088

tungepu@gmail.com

VIII

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Phương

Trưởng phòng

3828 606

0981 681 386

phuongnv_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hiệp

Phó Trưởng phòng

3828 606

0969 040 506

hiepnt_sct@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Thịnh

Phó Trưởng phòng

3828 606

0988 147 038

thinhnt_sct@bacgiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

3828 606

0985 791 915

maintn_sct@bacgiang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thùy Nhung

Chuyên viên

3828 606

0982 098 758

nhungntt_sct@bacgiang.gov.vn

6

Ong Thị Hậu

Chuyên viên

3828 606

0983 386 681

hauot_sct@bacgiang.gov.vn

IX

THANH TRA SỞ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Lê Quang Tú

Chánh Thanh tra

3828 604

0968 644 555

tulq_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Yên

Phó Chánh Thanh tra

3828 604

0915 094 550

yennt_sct@bacgiang.gov.vn

3

Phan Mạnh Thức

Phó Chánh Thanh tra

3828 604

0912 030 828

thucpm_sct@bacgiang.gov.vn

4

Bùi Đức Hà

Chuyên viên

3828 604

0972 563 444

buihahvtc@gmail.com

5

Nguyễn Ngọc Hằng

Chuyên viên

3828 604

0904 031 776

hangnn_sct@bacgiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ánh

Chuyên viên

3828 604

0988 055 412

anhnt_sct@bacgiang.gov.vn

             

 

B- CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Ngô Quyết Thắng

Chủ tịch

3828 605

0988 118 342

thangnq_ldld@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

3828 605

0166 901 9887

thanhson67@gmail.com

3

Đỗ Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch

3823 141

0964 592 555

thaodd_sct@bacgiang.gov.vn

 

C- HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG BẮC GIANG

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Thân Nhân Tôn

Chủ tịch

 

0913 276 551

tonnt_sct@bacgiang.gov.vn

2

Trương Đức Nhân

Thường trực

 

0913 257 331

truongducnhanbg@gmail.com

 

D- TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1. Địa chỉ: Tầng 5 - Trụ sở liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, TP Bắc Giang

2. Điện thoại: (0204) 3824 098; Fax: (0204) 3824 098

3. Website: http://ttkhuyencong.bacgiang.gov.vn; http://san24h.vn  

4. Email: ttkc-tvptcn_sct@bacgiang.gov.vn

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Ngụy Đình Nghĩa

Giám đốc

3601 665

0983 033 636

nghiand_sct@bacgiang.gov.vn

2

Phạm Thị Mai

Phó Giám đốc

3825 686

0912 074 290

maipt_sct@bacgiang.gov.vn

3

Đặng Tiến Dũng

Phó Giám đốc

3825 696

0912 127 854

dungdt_sct@bacgiang.gov.vn

4

Phạm Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

3501 293

0983 270 993

tuanpq_sct@bacgiang.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thọ

Phó Giám đốc

3828 607

0912 498 332

thonv_sct@bacgiang.gov.vn

6

Thân Thị Thanh Thuý

Trưởng phòng  Hành chính - Tổng hợp

3824 098

0977 396 393

thanthuykc@gmail.com

7

Vũ Trí Khương

Phó Trưởng phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng

3824 096

0984 410 333

vutrikhuong@gmail.com

8

Nguyễn Văn Phấn

Phó Trưởng phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng

3824 096

0988 929 784

phanvn15@gmail.com

9

Đỗ Thị Huyền Trang

Chuyên viên Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng

3824 096

0978 819 825

trangdth_sct@bacgiang.gov.vn

10

Hoàng Thị Thu

Chuyên viên Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng

3824 096

0913 235 118

thuht_sct@bacgiang.gov.vn

11

Nguyễn Văn Tiến

Chuyên viên Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng

3824 096

0984 404 355

tiennv.ttkc@gmail.com

12

Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng

3824 096

0963 666 681

minhbg07@gmail.com

13

Trần Quang Trung

Trưởng phòng Xúc tiến thương mại

3828 607

0913 525 168

trungtqty@gmail.com

14

Nguyễn Khắc Nam

Phó Trưởng phòng Xúc tiến thương mại

3828 607

0974 311 766

khacnambtp@gmail.com

15

Ngô Thị Thu Thảo

Chuyên viên Phòng Xúc tiến thương mại

3828 607

0915 533 626

thaontt_sct@bacgiang.gov.vn

16

Bùi Văn Tú

Chuyên viên Phòng Xúc tiến thương mại

3828 607

0988 519 534

tuxttmbg@gmail.com

17

Phạm Thị Biên

Văn thư, Thủ quỹ

3824 098

0989 692 959

bienttkcbg@gmail.com

18

Nguyễn Hồng Sơn

Lái xe

3824 098

0915 466 166

hongsonbg82@gmail.com

19

Tạ Văn Hải

Lái xe

3824 098

0978 569 988