Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 31-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2018.

Theo đó, quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác (không sử dụng vốn Nhà nước) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các đối tượng được hỗ trợ giải quyết cho mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở; các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mua, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội quy định nêu trên.

Tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện như sau:

1. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp: 10 điểm.

2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị: 09 điểm.

3. Người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động; thân nhân liệt sỹ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày: 08 điểm.

4. Người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương: 07 điểm.

(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau, thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất)

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)

 

File gắn: