Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang

Ngày đăng: 07-08-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang được công bố tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, ban hành mới 07 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương:

1. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc; không thu phí, lệ phí.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc; không thu phí, lệ phí.

3. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ; thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc; không thu phí, lệ phí.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ; thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc; không thu phí, lệ phí.

5. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; mức thu phí thẩm định theo loại công việc.

6. Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; mức thu phí thẩm định theo hình thức cấp lại.

7. Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; không thu phí, lệ phí.

Các thủ tục hành chính trên được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang; điện thoại: (0204) 3854 466.

Bên cạnh đó, bãi bỏ 04 thủ tục hành chính:

1. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

2. Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

3. Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

4. Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)