Hội thảo đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày đăng: 01-11-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Chiều ngày 30/10/2018, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 1 năm triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng và Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ...; Sở Công Thương 42 tỉnh/thành phố; một số UBND cấp huyện, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN của địa phương.

Quang cảnh Hội thảo

Báo cáo tại Hội thảo cho biết, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý, chính sách quản lý, phát triển CCN thống nhất, rõ ràng từ công tác quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong CCN, làm cơ sở cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất trong CCN và đơn vị liên quan chấp hành chủ trương, quy định của Nhà nước về phát triển CCN. Nghị định bao gồm một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN đã thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ đối với phát triển CCN (trong đó có phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP, Bộ Công Thương và các Bộ đã chủ động, kịp thời chủ trì (hoặc phối hợp) xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định, tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt tới các địa phương để triển khai thực hiện và thực hiện tốt một số nội dung quy định.

Các địa phương đã khẩn trương phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định và các văn bản hướng dẫn; về cơ bản đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định và đạt được kết quả nhất định bước đầu sau 1 năm thực hiện. Nhiều địa phương đã xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN; cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, sản xuất trong CCN (như: dự án đầu tư xây dựng hạ tầng không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các CCN đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được miễn giấy phép xây dựng). Một số địa phương thực hiện tốt nguyên tắc Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về CCN (giao Sở Công Thương chủ trì thẩm định, trình UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối các dự án vào trong CCN); ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN; thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm để giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN (như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu...). Vì vậy, đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng, phát triển CCN; công tác quy hoạch, thành lập, đầu tư hạ tầng và quản lý CCN ngày càng được nhận thức đúng mức, tổ chức thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật.

Việc phát triển CCN đã góp phần thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ở địa phương theo định hướng quy hoạch; đã có chuyển biến tích cực trong việc thu hút các doanh nghiệp/nhà đầu tư tiềm năng, lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế, tạo ra giá trị gia tăng cao (như: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh...). Thông qua hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong CCN đã thúc đẩy nhanh chóng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của các địa phương. Các CCN làng nghề đã góp phần tích cực di dời các doanh nghiệp, cơ sở gây ô nhiêm môi trường ra khỏi khu dân cư, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được nêu trên vẫn còn một số nội dung hạn chế, đó là việc chấp hành một số nội dung, quy định của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và của pháp luật ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc, đầy đủ, như: việc phê duyệt quy hoạch CCN không đúng thủ tục; các CCN thành lập, mở rộng theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP vẫn thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng; nhiều địa phương chưa thực hiện tốt nguyên tắc Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý về CCN, tiếp nhận, đề nghị UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án vào CCN và các thủ tục hành chính khác liên quan; việc phối họp giữa các Sở (như Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường) trong việc xây dựng và thực hiện quy định giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến CCN theo hướng một cửa, một cửa liên thông còn hạn chế.

Bên cạnh đó, một số nội dung, quy định các địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai như: (i) Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển CCN tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP nay không còn phù hợp với Luật Quy hoạch; (ii) Việc lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng CCN khi có nhiều doanh nghiệp đăng ký làm chủ đầu tư cần được hướng dẫn cụ thể hơn (có ý kiến đề nghị phải đấu giá quyền sử dụng đất, ý kiến khác đề nghị thông qua đấu thầu...); (iii) Việc thành lập Ban quản lý CCN cấp huyện đối với các CCN không có doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng trong giai đoạn hiện nay gặp khó khăn; (iv) Việc chuyển giao chủ đầu tư hạ tầng CCN có vốn đầu tư từ ngân sách sang doanh nghiệp quản lý cần có hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

Về triển khai quy hoạch, thu hút đầu tư của các CCN: (i) Tiến độ xây dựng hạ tầng các CCN tại nhiều địa phương chưa đạt được như kế hoạch, đặc biệt hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại nhiều CCN chưa được đầu tư, cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào các CCN chưa thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong CCN; (ii) Trong lựa chọn, bố trí dự án đầu tư vào CCN nhiều địa phương chưa chú ý đúng mức yếu tố hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, vẫn còn hiện tượng bố trí dự án ở ngoài CCN, khu công nghiệp; (iii) Một số CCN có dấu hiệu chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục triển khai đầu tư hạ tầng, bố trí dự án vào trong CCN.

Tại Hội thảo, đại diện Sở Công Thương một số tỉnh/thành phố đã chia sẻ những vấn đề thực tế trong quá trình triển khai Nghị định, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. Trong đó tập trung vào các vấn đề: (i) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp các Sở, ngành, UBND cấp huyện về quản lý CCN, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và dự án sản xuất kinh doanh trong CCN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó làm rõ vai trò cơ quan đầu mối quản lý CCN theo Nghị định 68 ở cấp tỉnh và cấp huyện; (ii) Về xây dựng, ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN theo thẩm quyền của địa phương (như: quy hoạch phát triển CCN; chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do ngân sách địa phương đảm bảo; kế hoạch hoạt động phát triển CCN…); (iii) Việc triển khai thực hiện quy hoạch, thành lập/mở rộng CCN, đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư vào các CCN, quản lý sau đầu tư; chính sách ưu đãi hỗ trợ theo Nghị định trên địa bàn (ưu đãi tiền thuê đất, vay vốn tín dụng đầu tư…) đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và dự án sản xuất kinh doanh trong CCN; (iv) Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật tại các CCN, thực hiện chế độ báo cáo về CCN, xây dựng cơ sở dữ liệu CCN...

Kết thúc Hội thảo, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, đặc biệt là những góp ý nhằm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP để Nghị định thực sự đi vào cuộc sống, góp phần quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước./.

Sở Công Thương Bắc Giang