Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 13-11-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản yêu cầu các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

3. Thành lập hoặc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trực tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; đầu tư trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa bảo đảm hoạt động thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

4. Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia kiểm soát hoạt động của Bộ phận Một cửa để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông.

5. Tăng cường ứng dụng chữ ký số, gửi nhận hồ sơ điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

6. Ứng dụng triệt để, hiệu quả các phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính: Phần mềm một cửa điện tử; phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc;... Trong đó, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn phải tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm. Cuối năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

7. Phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện/thành phố thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Thông báo kết luận số 282/TB-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương; thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.

9. Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; không để người dân, doanh nghỉệp phải đi lại nhiều lần. Xác định nguyên nhân và khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

10. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính.

11. Kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ:

1. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 96/TB-UBND ngày 11/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công nghệ thông tin.

2. Kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực trên cơ sở công bố của Bộ, ngành. Thực hiện chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực (ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

3. Thực hiện rà soát, lựa chọn, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ngành giao cho cấp huyện, cấp xã tiếp nhận hồ sơ.

4. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó tập trung vào nghiên cứu đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành./.

Sở Công Thương Bắc Giang

 

File gắn: