Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 10/2018

Ngày đăng: 13-11-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Trong tháng 10/2018 Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án (trong đó có 06 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 15,7 triệu USD và 42 tỷ đồng; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án, trong đó có 3 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4,35 triệu USD.

10 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới 54 dự án (trong đó có 46 dự án FDI) với số vốn đăng ký đạt 152,2 triệu USD và 149,7 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 107 dự án, trong đó có 45 dự án tăng vốn (trong đó có 40 dự án FDI và 5 dự án DDI) với số vốn tăng thêm đạt 330,6 triệu USD và 418,1 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trong các KCN có 325 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 233 dự án FDI và 92 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.123,6  triệu USD và 7.753,3 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 1.964 triệu USD và khoảng 3.261,2 tỷ đồng./.

(Theo http://www.bacgiang-iza.gov.vn)