Phân công nhiệm vụ các phòng

Ngày đăng: 21-05-2016 <------> Người tạo: admin <------>

Ch­ương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

2. Quy định này áp dụng đối với công chức, người lao động các đơn vị thuộc cơ quan Sở và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Sở Công Thương.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở, làm việc theo chế độ Thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của Phòng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Sở.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, Giám đốc Sở phân công cụ thể nhiệm vụ cho các phòng. Một việc chỉ giao cho một Phòng chủ trì. Phòng được giao chủ trì xử lý, giải quyết công việc phải phối hợp với các đơn vị có liên quan và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của công việc được giao trước Giám đốc Sở.

3. Bảo đảm cho công chức, người lao động trong cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, chủ động sáng tạo để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả.

Ch­ương II

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

Điều 3.  Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý công tác nội vụ và hành chính, quản trị cơ quan gồm: Thông tin, tổng hợp phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình, công tác kế hoạch; quản lý nội quy, quy chế, công tác văn thư - lưu trữ, hành chính - quản trị công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng; công tác giáo dục pháp luật, pháp chế, cải cách hành chính; quản lý mạng LAN, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; công tác phòng chống tham nhũng; công tác một cửa; an ninh - quốc phòng, phòng chống cháy nổ; quản lý thu chi tài chính, quản lý tài sản.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; xây dựng chương trình công tác, giúp Giám đốc sở điều hành, điều phối các hoạt động của các phòng và công chức, viên chức trong cơ quan;

2.2. Tham mưu giúp lãnh đạo xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt biên chế của Sở; xây dựng và trình Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ trong các phòng nghiệp vụ của Sở;

2.3. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh Bắc Giang, bao gồm: Quản lý biên chế, quy hoạch và kế hoạch đào tạo cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, quản lý tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với cán bộ công chức;

2.4. Phối hợp với các Phòng của Sở tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực của ngành tại địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương;

2.5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" theo cơ chế một cửa; thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng của ngành; tổ chức thực hiện quy định văn hoá công sở trong cơ quan;

2.6.  Hướng dẫn, kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản; thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, quản lý con dấu và bảo mật văn bản theo chế độ hiện hành; thực hiện báo cáo thống kê và lưu trữ hồ sơ nhân sự;

 2.7. Thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Sở; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án về công nghệ thông tin, hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý mạng thông tin điện tử nội bộ và thực hiện “một cửa” điện tử;

2.8. Quản lý, sử dụng kinh phí hành chính, kinh phí sự nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; quản lý việc thu phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

2.9. Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý phương tiện, tài sản, bảo đảm điều kiện làm việc bình thường của cơ quan; thực hiện các nhiệm vụ quản trị hành chính nội vụ, ngoại vụ, bảo đảm trật tự an toàn cơ  quan: thường trực, bảo vệ, văn thư đánh máy,  tạp vụ, thủ quỹ, lái xe, và các hoạt động phục vụ khác trong cơ quan;

2.10. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy trong ngành; là Thường trực công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy của ngành;

2.11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, tài chính, tổng hợp của ngành, gồm: Hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; kiểm tra đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển của ngành; tổ chức hướng dẫn thực hiện và đề xuất các cơ chế chính sách quản lý về tài chính thuộc ngành theo phân cấp.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và các dự án thuộc ngành Công Thương;

2.2. Tham gia xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư phát triển ngành theo phân cấp quản lý và các quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt; quản lý lĩnh vực đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các dự án thuộc phạm vi quản lý của Sở hoặc được ủy quyền;

2.3. Tổ chức quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của ngành đã giao cho các đơn vị, địa phương;

2.4. Chủ trì tổng hợp, phân tích, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án; các hoạt động chuyên môn của ngành theo định kỳ tháng, quý, năm;

2.5. Chủ trì tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở trình phê duyệt theo quy định; tổng hợp, đề xuất bổ sung kinh phí cho các nghiệp vụ phát sinh của các đơn vị trực thuộc; tham mưu phân bổ, giao dự toán, giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc;

2.6. Tham mưu thẩm định dự toán chi tiết các chương trình, dự án, đề tài sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế của các phòng, đơn vị trực thuộc trước khi trình Giám đốc Sở phê duyệt;

2.7. Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và theo phân cấp quản lý;

2.8. Chủ trì thẩm tra, xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp xây dựng báo cáo quyết toán tài chính của Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Thương mại

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý thị trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: Các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

 2.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh; giúp Giám đốc Sở tổ chức cấp và quản lý việc cấp các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: Thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;

2.4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

2.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống gian lận thương mại, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh; phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ; hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;

2.6. Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;

2.7. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng miền núi, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

2.8. Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng miền núi và vùng dân tộc; tham mưu giúp Giám đốc Sở đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ;

2.9. Giúp Giám đốc Sở thẩm định các dự án đầu tư xây dựng các công trình phát triển về thương mại trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý thương hiệu sản phẩm hàng hoá;

 2.10. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo Chi cục QLTT phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm và các hành vi vi phạm  pháp luật trong lĩnh vực công thương trên địa bàn;

2.11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Công nghiệp

1. Chức năng: Là phòng chuyên môn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách, pháp luật nhà nước quy định cho các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và người nước ngoài hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

2.2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

2.3. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh;

2.4. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác;

2.5. Quản lý nhà nước về công tác khuyến công: Tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện thẩm tra, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá thực hiện các đề án, kế hoạch, trương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương tình hình thực hiện công tác khuyến công theo quy định; làm đầu mối tổng hợp, giải quyết hoạch trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác khuyến công;

2.6. Quản lý nhà nước về cụm công nghiệp: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

2.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực Công Thương);

2.8. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp ở địa phương theo quy định của pháp luật;

2.9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp đối với các Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, thành phố;

2.10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công nghiệp tại địa phương theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương;

2.11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Năng lượng

1. Chức năng: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Chủ trì tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, chương trình, kế hoạch phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh (ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…);

2.2. Chủ trì thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan tới lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh (kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đơn vị hoạt động tư vấn điện, đơn vị điện lực…);

2.3. Tổ chức huấn luyện, sát hạch, cấp Thẻ kiểm tra viên điện lực cấp huyện, kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh;

2.4. Tổ chức cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật;

2.5. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; tổ chức huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn, miền núi;

2.6. Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.7. Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

2.8. Phối hợp giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán điện, sử dụng điện, an toàn điện theo đề nghị của cá nhân, tổ chức hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh;

2.9. Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm B, C; báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp khác do Giám đốc Sở giao;

2.10. Tổ chức thẩm định thiết kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp khác do Giám đốc Sở giao;

2.11. Thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng các công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp; quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định;

2.12. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

1. Chức năng: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Giúp Giám đốc Sở tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch, chính sách phát triển ngành công nghiệp hóa chất, phân bón vô cơ, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm, công nghiệp môi trường và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;

2.2. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức xây dựng, thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

2.3. Giúp Giám đốc Sở cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy chứng nhận: Huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm; huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất; sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; Giấy xác nhận khai báo hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn quản lý; chủ trì, phối hợp Cục Hóa chất và các cơ quan có liên quan kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất và việc thực hiện khai báo hóa chất sản xuất trên địa bàn quản lý; xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh; xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất do các dự án và các cơ sở hóa chất; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật và thu thập thông tin cơ sở dữ liệu và chất lượng phân bón vô cơ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; xác nhận, công bố hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; chủ trì tổ chức kiểm tra trong lĩnh vực phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật;

2.4. Thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc Giấy cam kết cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành Công Thương quản lý theo phân cấp;

2.5. Thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và đầu tư vùng thuốc lá nguyên liệu; thẩm định, trình Giám đốc Sở xác nhận dây chuyền thiết bị kỹ thuật đồng bộ theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;

2.6. Thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG;

2.7. Thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản rắn, hóa chất, vật liểu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim thuộc nhóm B, C và các công trình dự án phát triển công nghiệp khác (công nghiệp thực phẩm, điện tử, xăng dầu, dầu khí...) theo sự phân công của Giám đốc Sở;

2.8. Thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại Giấy chứng nhận tập huấn về lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường;

2.9. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

2.10. Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn hóa chất; an toàn trong hoạt động khai thác mỏ; an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.11. Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công Thương theo quy định của pháp luật;

2.12. Tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp;

2.13. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.14. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, hội chợ triễn lãm và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh; quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

2.2. Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện chương trình, kế hoạch, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương kiến nghị UBND tỉnh ban hành, sửa đổi bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế;

2.3. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

2.5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Công Thương theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

2.6. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, gồm: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về phát triển thương mại điện tử, chỉ đạo xây dựng chương trình xúc tiến thương mại; chấp thuận, kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại của các thương nhân; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình dự án ứng dụng thương mại điện tử;

 2.7. Thẩm định cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; thanh tra, kiểm tra Văn phòng đại diện khi thấy cần thiết theo quy định của pháp luật hoặc tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo quyết định của UBND cấp tỉnh;

 2.8. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu Nhà nước giao cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch và thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo chuyên đề về công tác xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh;

2.9. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở

1. Chức năng: Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt, là đầu mối xử lý trùng, chéo các cuộc thanh tra, kiểm tra của Sở;

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành đối với Chi cục Quản lý thị trường;

2.5. Giúp Giám đốc Sở giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch kiểm tra;

2.6. Yêu cầu Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường báo cáo về việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

2.7. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện pháp luật về thanh tra;

2.8. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành ở Sở và các cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành ở Chi cục Quản lý thị trường;

2.9. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

2.10. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra chuyên ngành và quyết định xử lý sau thanh tra chuyên ngành của Chi cục Quản lý thị trường đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

2.11. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

2.12. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

2.13. Chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

2.14. Giúp Giám đốc Sở thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành và lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

2.15. Tổng hợp, báo cáo kết quả về tông tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành và lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

2.11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Ch­ương III

ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH

Điều 11. Phạm vi áp dụng Quy định này gồm công chức, người lao động và các Phòng thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Quy định này, các Phòng có trách nhiệm xây dựng, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức để phù hợp với đặc điểm của Phòng mình, bảo đảm việc quản lý, điều hành đơn vị một cách khoa học, hiệu quả, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có nội dung không còn phù hợp, Trưởng các đơn vị tập hợp báo cáo với Giám đốc Sở để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                     

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Quang Tấn