Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Không tăng biên chế khi thành lập Tổng cục Quản lý thị trường

    Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương theo mô hình mới sẽ có 63 Chi cục Quản lý thị trường ở các tỉnh, nay chuyển thành Cục Quản lý thị trường. Số lượng biên chế không tăng lên vì chỉ là sự dịch chuyển biên chế từ địa phương lên Bộ Công Thương.

No front page content has been created yet.