Quản lý công nghiệp

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang

Ngày 03/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2018.

Bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018

Ngày 20/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2950/QĐ-BCT về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018.

Kết quả hoạt động Công Thương tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018

Dự tính giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 9 ước đạt 13.709 tỷ đồng, tăng 8,6% so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng ước đạt 116.049 tỷ đồng, tăng 30,4% so cùng kỳ, đạt 80,6% kế hoạch năm 2018.

Thành lập cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam

Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 2903/QĐ-BCT ngày 16/8/2018.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang

Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/500 mới được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt vào ngày 16/8/2018.

Kết quả hoạt động Công Thương tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

Dự tính giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 8 đạt 12.954 tỷ đồng, tăng 7,8% so với tháng trước; cộng dồn 8 tháng ước đạt 90.649 tỷ đồng, tăng 29,4% so cùng kỳ, đạt 63% kế hoạch năm 2018.

Kết quả hoạt động Công Thương tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang ước tính tháng 7 tăng 28,8% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) dự tính tháng 7 đạt 11.843 tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước; cộng dồn 7 tháng ước đạt 75.899 tỷ đồng, tăng 28,1% so cùng kỳ, đạt 52,7% kế hoạch năm 2018.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ngày 10/7/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Thành lập Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Pages

Subscribe to Quản lý công nghiệp