Quản lý xuất nhập khẩu

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm phần mềm bộ thương hiệu trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-SCT ngày 21/11/2018 của Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm bộ thương hiệu trực tuyến. Sở Công Thương Bắc Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu...

Quy định mới về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của Bộ Công Thương

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất...

Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 17/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, phế liệu nhựa và phế liệu giấy nhập khẩu

Ngày 14/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Cơ chế đầu mối luân phiên của thương nhân xuất khẩu gạo

Ngày 01/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... giai đoạn 2018 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018.

Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 17/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Đây là nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/9/2018.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Pages

Subscribe to Quản lý xuất nhập khẩu