Công nghiệp

Bắc Giang ban hành Kế hoạch về chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang xây dựng Kế hoạch về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương

Ngày 07/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, phế liệu nhựa và phế liệu giấy nhập khẩu

Ngày 14/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân từ tháng 3/2018 đến tháng 10/2018, cụ thể như sau...

Quy định mới về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 27/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở; Sở Công Thương Bắc Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau...

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn điện, giá bán điện cho các chủ nhà trọ

Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ cũng như Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã rất quan tâm đến vấn đề giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở. Sở Công Thương Bắc Giang cũng đã tổ chức kiểm tra nắm bắt tình hình, tổ chức tuyên truyền nhưng kết quả đạt được chưa cao.

Tỉnh Bắc Giang có 34 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ngày 21/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg.

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013, Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách các đơn vị đã được Bộ Công Thương chỉ định, tính đến ngày 18/9/2018, còn hiệu lực.

Sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày 12/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Pages

Subscribe to Công nghiệp