Thanh tra

Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2018

Ngày 06/02/2018, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2018 được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2018.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/12/2017.

Tăng cường, nâng cao hiện quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị yêu cầu:

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Qua theo dõi tình hình và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động thanh tra nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn tồn tại những hạn chế, còn...

Pages

Subscribe to Thanh tra