Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Sửa đổi, bổ sung quy định xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Quy định mới về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 27/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Cơ chế đầu mối luân phiên của thương nhân xuất khẩu gạo

Ngày 01/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

DN, hộ kinh doanh có 24 tháng để chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Ngày 12/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ và bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2018. Có thể nói Nghị định 119 với rất nhiều điểm mới đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để chuyển đổi từ phương pháp quản lý hóa đơn giấy...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; Cấm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội; Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế; Dùng tay trần bán thức ăn bị phạt đến 1 triệu đồng… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2018...

Tổ chức triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Để triển khai thi hành Luật Cạnh tranh kịp thời, thống nhất và hiệu quả, ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật...

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2018 như sau...

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Lao động về tiền lương

Ngày 13/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công mới được Chính phủ ban hành ngày 13/9/...

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL