Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2018 như sau...

Sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/8/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh.

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2018 như sau...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp; quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018.

Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2018.

Giới thiệu Luật An ninh mạng năm 2018

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Chính sách mới khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày 05/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp.

Quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 01/7/2018, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh chính thức có hiệu...

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL