Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công mới được Chính phủ ban hành ngày 13/9/...

Tăng mức cho vay không có tài sản bảo đảm khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 07/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả...

Quy định mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND.

Sửa đổi, bổ sung chính sách tinh giản biên chế

Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Một số nội dung đáng chú ý như sau...

Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ. Theo đó, Nghị định quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc... sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2018

Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công... là một số quy định mới bắt đầu có hiệu lực trong tháng 9/2018.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 23/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Một số nội dung đáng chú ý như sau...

Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 15/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2018; đồng thời, bãi bỏ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL