Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018 có phạm vi bao phủ nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội

Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân; chủ đầu tư phải trả chi phí phá dỡ nhà sai phép; công khai danh sách người hành nghề dược; nông dân nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp... là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018.

Tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ngày 22/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

Ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trên Internet

Ngày 22/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định 27 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2018 như sau...

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật).

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về công tác cán bộ

Ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định mới

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định về quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Trong đó, quy định về quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 10/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL