Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018.

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 được ban hành tại Kế hoạch số 3595/KH-BNV ngày 01/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018.

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 27/6/2018.

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm (2018 - 2019)

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm (2018 - 2019) được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 25/6/2018.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/6/2018.

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 1866/QĐ-BCT ngày 30/5/2018.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 01/6/2018.

Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025

Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018.

Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 601/KH-UBND ngày 28/02/2018.

Pages

Subscribe to Kế hoạch