Kế hoạch

Kế hoạch về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Kế hoạch về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tại Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018.

Kế hoạch triển khai nhân rộng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch triển khai nhân rộng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 3402/KH-UBND ngày 05/10/2018.

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu… giai đoạn 2018 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018.

Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020

Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 2903/QĐ-BCT ngày 16/8/2018.

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018.

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 được ban hành tại Kế hoạch số 3595/KH-BNV ngày 01/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018.

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 27/6/2018.

Pages

Subscribe to Kế hoạch