Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File Loại Văn Bản Cơ quan BH
1 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan 72/2018/QH14 Ký:12-11-2018
HL:12-11-2018
Nghị quyết Quốc hội
2 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 70/2018/QH14 Ký:09-11-2018
HL:09-11-2018
Nghị quyết Quốc hội
3 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã 31/2018/QĐ-UBND Ký:23-11-2018
HL:05-12-2018
Quyết định UBND Tỉnh
4 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 69/2018/QH14 Ký:08-11-2018
HL:08-11-2018
Nghị quyết Quốc hội
5 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang 1818/QĐ-UBND Ký:20-11-2018
HL:20-11-2018
Quyết định UBND Tỉnh
6 Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 3377/QĐ-BCT Ký:18-09-2018
HL:18-09-2018
Quyết định Bộ Công Thương
7 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 4759/VBHN-BLĐTBXH Ký:12-11-2018
HL:12-11-2018
Nghị định hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 4753/VBHN-BLĐTBXH Ký:12-11-2018
HL:12-11-2018
Nghị định hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 1796/QĐ-UBND Ký:16-11-2018
HL:16-11-2018
Quyết định UBND Tỉnh
10 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 24/VBHN-BCT Ký:06-11-2018
HL:06-11-2018
Thông tư Bộ Công Thương

Pages