Ý kiến của nhân dân

STT Tiêu đề Ngày File Cho ý kiến
1 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương BĐ:09-08-2018
KT:09-09-2018
Xin ký kiến
2 Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ BĐ:09-08-2018
KT:09-09-2018
Xin ký kiến
3 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp BĐ:05-06-2018
KT:05-07-2018
Xin ký kiến
4 Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại BĐ:17-05-2018
KT:17-06-2018
Xin ký kiến
5 Dự thảo 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí BĐ:17-05-2018
KT:17-06-2018
Xin ký kiến
6 Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo giá thị trường BĐ:17-05-2018
KT:17-06-2018
Xin ký kiến
7 Dự thảo Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động BĐ:11-05-2018
KT:11-06-2018
Xin ký kiến
8 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò BĐ:07-05-2018
KT:07-06-2018
Xin ký kiến
9 Dự thảo 2 Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương BĐ:07-05-2018
KT:07-06-2018
Xin ký kiến
10 Dự thảo 2 Thông tư thay thế Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh BĐ:07-05-2018
KT:07-06-2018
Xin ký kiến

Pages