4 tháng đầu năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 22 dự án

Ngày đăng: 09-05-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Trong tháng 4/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang đã cấp mới GCNĐKĐT cho 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 11,4 triệu USD; cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 06 dự án, trong đó có 04 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 5,6 triệu USD.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các KCN đã xem xét chấp thuận cấp mới 22 dự án đầu tư (trong đó có 21 dự án FDI và 01 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 80,8 triệu USD và 10 tỷ đồng.

Đồng thời điều chỉnh cho 37 dự án, trong đó có 16 dự án đầu tư (14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài -FDI và 2 dự án đầu tư trực tiếp trong nước -DDI) bổ sung vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 139,8 triệu USD và 261,27 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung 4 tháng đầu năm đạt 220,6 triệu USD và 271,27 tỷ đồng, tăng 352,33% (trong đó vốn đầu tư tăng 171,83 triệu USD, tăng 07 dự án) so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, Ban Quản lý các KCN đã xem xét chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 01 dự án không triển khai dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 10 triệu USD.

Tính chung đến nay, trong các KCN có 301 dự án đầu tư còn hiệu lực (trong đó có 212 dự án FDI, 89 dự án trong nước), tổng vốn đăng ký của các dự án khoảng 2,8 tỷ USD và hơn 7.600  tỷ đồng, vốn thực hiện ước đạt trên 1,6 tỷ USD và hơn 3.200 tỷ đồng./.

(Theo http://www.bacgiang.gov.vn)