Hướng dẫn sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày đăng: 11-05-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thông tư áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ quan quản lý Chương trình, các đối tượng thụ hưởng Chương trình và các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo Thông tư, đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ phải là cơ quan quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ và tổ chức được giao nhiệm vụ. Có khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình. Có chiến lược phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cụ thể trên thị trường mục tiêu. Nắm rõ nhu cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp. Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện Chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, không nhằm mục đích lợi nhuận.

Mức hỗ trợ 100% được áp dụng đối với các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp; xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp; đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất.

Đối với doanh nghiệp quy mô số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm dưới 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí (tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng) thì mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp quy mô số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm trên 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí (tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề trên 300 tỷ đồng), mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp.

Mức hỗ trợ 70% đối với công tác hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Hỗ trợ tối đa 50% đối với công tác nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; mua bản quyền, sáng chế, phần mềm; thuê chuyên gia nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ các dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân đã tự đầu tư nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế;…

Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ phải đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành.

Kinh phí thực hiện Chương trình của địa phương đảm bảo cho những hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quản lý và thực hiện tại địa phương phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương nhằm phát triển những sản phẩm trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Thông tư số 29/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay - 11/5/2018./.

Phương Nga (Phòng Quản lý Công nghiệp)