Bắc Giang: 04 sản phẩm nông sản hàng hóa cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

Ngày đăng: 10-05-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Theo đề nghị của Sở Công Thương, ngày 26/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các sản phẩm nông sản hàng hóa cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020 gồm 04 sản phẩm, cụ thể: (1) Vải thiều Lục Ngạn; (2) Gà đồi Yên Thế; (3) Mỳ Chũ; (4) Chè Bản Ven.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức sản xuất, duy trì và phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công bố các sản phẩm nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Được biết, theo Bộ tiêu chí nông sản hàng hóa cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Bắc Giang, Bộ tiêu chí đưa ra 05 tiêu chí chung và 05 nhóm tiêu chí cụ thể với thang điểm 100, bao gồm: Tổ chức sản xuất; chất lượng, thương hiệu sản phẩm; thị trường tiêu thụ; hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường; các giải thưởng được vinh danh và chấp hành chính sách, pháp luật của người sản xuất. Nếu nông sản hàng hóa đáp ứng các tiêu chí chung và đạt số điểm từ 70 điểm trở lên trong nhóm các tiêu chí cụ thể sẽ được công nhận là nông sản hàng hóa cấp tỉnh. Kết quả chấm điểm: Vải thiều Lục Ngạn được 82 điểm; đứng thứ hai là Gà đồi Yên Thế với 79 điểm; tiếp theo là Chè Bản Ven được 73 điểm và Mỳ Chũ được 72 điểm./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)