Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 14-05-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018.

Theo đó, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được coi là phức tạp khi có một trong các tiêu chí sau đây:

(1) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(2) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính mà có một trong các tình tiết như sau: Xác minh tinh chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; trưng cầu giám định; trường hợp phải giải trình.

(3) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền và áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả.

(4) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính.

(5) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, giải quyết chuyển đến.

(6) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính xử phạt cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài có vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp:

(1) Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện khi thực hiện kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền có trách nhiệm xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được coi là phức tạp.

(2) Người tiến hành kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm lập danh mục đề nghị người có thẩm quyền quy định nêu trên xác nhận hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán chi hỗ trợ cho đối tượng và mức chi quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5 tới đây./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)