Bản tin thị trường Nông, lâm, thủy sản số 18, ra ngày 10/5/2018