Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng: 15-05-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung Công văn nêu rõ, trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, địa phương, đơn vị được tăng cường; tạo sự đồng thuận trong cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần phòng ngừa và hạn chế khiếu kiện, khiếu nại; ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, giúp cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt chưa thường xuyên, liên tục, chưa sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa ý thức được thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là quyền và nghĩa vụ của mình. Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP không được tiến hành thường xuyên. Việc xây dựng và thực hiện dân chủ tại nhiều cơ quan, đơn vị thiếu sự gắn kết với công tác vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố tổ chức, bộ máy Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và gắn với công tác cải cách hành chính.

Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế trên chủ yếu do người đứng đầu một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dân chủ, có biểu hiện phó mặc cho bộ phận thường trực, giúp việc; vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa được phát huy tốt. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa hiệu quả, phương pháp hoạt động còn nhiều lúng túng, nội dung hoạt động còn chung chung, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, địa phương, đơn vị để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức được việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là quyền, nghĩa vụ của mình.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên đổi mới thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, địa phương, đơn vị, gắn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, địa phương, đơn vị với việc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố tổ chức, bộ máy và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị; quan tâm kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Quy chế dân chủ; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, quy định về thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở cho phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; hàng năm tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát hỉện những kinh nghiệm tốt, những mặt còn yếu kém; đề ra biện pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo công tác dân chủ được thực hiện đúng định hướng, mục tiêu, hạn chế những biểu hiện xa rời dân chủ, lạm quyền...

4. Chủ động, phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Công văn này; định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)

File gắn: