Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày đăng: 16-05-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Theo đó, Nghị định quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi (bao gồm cả giống thủy sản), thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định tại Nghị định này bao gồm: (1) Vi phạm quy định theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản gồm các vi phạm về sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản; nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; sản xuất, gia công, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản quá hạn sử dụng; sử dụng kháng sinh, chất cấm trong sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; (2) Vi phạm các quy định về quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi; khai thác và bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm; khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi; quản lý chất lượng giống vật nuôi.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản là 01 năm, trừ các trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d Khoản 1 Điều 6 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây: (1) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; (2) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này được áp dụng như sau: (1) Buộc thu hồi giống vật nuôi; sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (2) Buộc tái chế sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (3) Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, giống vật nuôi; (4) Buộc tái xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, giống vật nuôi; (5) Buộc tiêu hủy chất cấm; sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; vật nuôi, thủy sản; giống vật nuôi; (6) Buộc hủy kết quả khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (7) Buộc sửa đổi thông tin đối với lô sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên nhãn hàng hóa hoặc tài liệu kỹ thuật kèm theo; (8) Buộc cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản tiếp tục nuôi dưỡng vật nuôi, thủy sản đã sử dụng chất cấm đến khi kiểm tra không còn tồn dư chất cấm mới được phép xuất bán hoặc giết mổ hoặc thu hoạch; (9) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; (10) Buộc di chuyển cơ sở sản xuất giống thủy sản; (11) Buộc cải chính kết quả khảo nghiệm, kiểm định.

Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giống vật nuôi đối với cá nhân vi phạm là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức vi phạm là 100.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản đối với cá nhân vi phạm là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức vi phạm là 200.000.000 đồng. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

Nghị định quy định chi tiết các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản, bao gồm: (1) Vi phạm về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (2) Vi phạm về chất lượng trong sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (3) Vi phạm về điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (4) Vi phạm về chất lượng trong mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (5) Vi phạm về chất lượng trong nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (6) Vi phạm về sản xuất, gia công, mua bán sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản hết hạn sử dụng; (7) Vi phạm về khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; (8) Vi phạm về sản xuất, gia công, mua bán, nhập khẩu, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có chứa kháng sinh; (9)  Vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; sản xuất, gia công, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Bên cạnh đó, quy định chi tiết các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giống vật nuôi, bao gồm: (1) Vi phạm về quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi trong khu bảo tồn; (2) Vi phạm về khai thác và bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm; (3) Vi phạm về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm; (4) Vi phạm về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi mới; (5) Vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; (6) Vi phạm về sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng; (7) Vi phạm về nhập khẩu giống vật nuôi; (8) Vi phạm về chất lượng giống vật nuôi trong kinh doanh; (9) Vi phạm khác trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; (10) Vi phạm về giấy chứng nhận, văn bản cho phép, giấy phép về giống vật nuôi; (11) Vi phạm quy định về an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Đồng thời, Nghị định quy định rõ thẩm quyền xử phạt hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và Quản lý thị trường.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2018 và thay thế Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, thay thế các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản tại Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)