Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương

Ngày đăng: 01-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 24/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương.

Theo đó, bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm sau:

1. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương.

2. Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)