Bắc Giang: Bổ sung một số ngành nghề thu hút đầu tư của Cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

Ngày đăng: 04-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 29/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định về việc bổ sung một số ngành nghề thu hút đầu tư của Cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Theo đó, bổ sung một số ngành nghề thu hút đầu tư cho Cụm công nghiệp Nội Hoàng: Chế biến thực phẩm, dược phẩm; bao bì, nhựa, giấy; sang chiết, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật và các sản phẩm hóa chất dùng trong nông nghiệp; cho thuê nhà xưởng, văn phòng; dịch vụ phục vụ công nghiệp. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Nội Hoàng (Công ty cổ phần Thép Việt Úc) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp theo đúng ngành nghề được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai công tác thu hút đầu tư theo đúng ngành nghề được phê duyệt./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)