Thông tin tình hình tiêu thụ vải thiều Bắc Giang đến ngày 06/6/2018

Ngày đăng: 07-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

1. Tính đến ngày 06/6/2018, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 26.330 tấn, giá trị ước đạt 368 tỷ đồng.

2. Giá vải đầu vụ cao nhất bán được 30.000 - 45.000 đ/kg.

3. Giá vải sớm VietGAP ngày 06/6/2018 tại Tân Yên đạt khoảng 20.000 đ/kg; giá vải còn lại bình quân đạt khoảng 13.000 - 15.000 đ/kg.

4. Vải sớm Tân Yên dự kiến cho thu hoạch khoảng từ 5 - 6 ngày nữa sẽ kết thúc.

5. Hiện tại thương nhân trong nước đến thu mua vải thiều trên địa bàn của huyện Lục Ngạn và Tân Yên khoảng 25 - 30 thương nhân Trung Quốc và khoảng trên 200 thương nhân Việt Nam.

6. Điểm cân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 220 điểm cân.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)