Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 07-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Sáng ngày 06/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang.

Dự Hội nghị có Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; UBND các huyện, thành phố; đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang dự và đưa tin về Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vượng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì Hội nghị đã công bố Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang. Theo đó, hiện trạng tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bắc Giang năm 2015 là 389.548 ha, phương án điều chỉnh diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2020 như sau: Đất nông nghiệp 293.608 ha (chiếm 75,37%), giảm so với hiện trạng 8.987 ha; đất phi nông nghiệp 92.284 ha (chiếm 23,69%), tăng so với hiện trạng 13.092 ha; đất chưa sử dụng 3.656 ha (chiếm 0,94%), giảm so với hiện trạng 4.105 ha. Trong cơ cấu đất phi nông nghiệp đến năm 2020, đất khu công nghiệp có diện tích 1.322 ha (chiếm 1,4%); đất cụm công nghiệp có diện tích 1.258 ha (chiếm 1,4%); đất thương mại, dịch vụ có diện tích 228 ha (chiếm 0,2%). Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cũng đã trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường lưu ý một số vấn đề trong việc triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) trên địa bàn các huyện, thành phố.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan của tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị quyết số 40/NQ-CP; đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Chi tiết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang đề nghị xem tại file đính kèm./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)

File gắn: