Chính sách mới về hoạt động khuyến nông

Ngày đăng: 08-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 24/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông.

Theo Nghị định, mục tiêu của khuyến nông nhằm: (1) Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông. (2) Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. (3) Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Nghị định quy định 09 nguyên tắc hoạt động khuyến nông như sau: (1) Xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp của Nhà nước. (2) Phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự nguyện và trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khuyến nông. (3) Dân chủ, công khai, có sự giám sát của cộng đồng và sự quản lý của Nhà nước. (4) Nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng người sản xuất, cộng đồng dân tộc khác nhau. (5) Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ chuyển giao phải được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận. (6) Liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp với nông dân và giữa nông dân với nông dân. (7) Xã hội hóa hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa dịch vụ khuyến nông để huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động khuyến nông. (8) Ưu tiên hoạt động khuyến nông ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn (9) Ưu tiên phụ nữ, người dân tộc thiểu số; tổ chức có tỷ lệ cao về nữ hoặc người dân tộc thiểu số tham gia hoạt động khuyến nông.

Các nội dung, phương thức hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định bao gồm:

Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo

Nội dung hoạt động: (1) Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật cho các đối tượng chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này; (2) Tập huấn về kỹ thuật sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật, thị trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại cho các đối tượng nhận chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

Phương thức thực hiện: (1) Tổ chức khóa học ngắn hạn gắn lý thuyết với thực hành; (2) Tổ chức lớp học tại hiện trường; (3) Đào tạo từ xa trên truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử khuyến nông; (4) Khảo sát học tập trong và ngoài nước; (5) Các phương thức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin tuyên truyền

Nội dung hoạt động: (1) Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khuyến nông; (2) Phổ biến quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động khuyến nông; (3) Thông tin thị trường, giá cả nông sản, vật tư nông nghiệp, lịch nông vụ, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại; (4) Xây dựng mạng lưới thông tin truyền thông khuyến nông để tư vấn, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận thông tin phản hồi từ thực tế sản xuất.

Phương thức thực hiện: (1) Qua hệ thống truyền thông đại chúng; (2) Xuất bản tạp chí, tài liệu và các loại ấn phẩm khuyến nông; (3) Tổ chức các sự kiện khuyến nông: hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, tham quan học tập, diễn đàn, tọa đàm; (4) Bản tin, trang thông tin điện tử khuyến nông; (5) Các phương thức truyền thông khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xây dựng và nhân rộng mô hình

Nội dung hoạt động: (1) Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của sản xuất và định hướng phát triển của ngành; (2) Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.

Phương thức thực hiện: (1) Tổ chức lựa chọn địa điểm, đối tượng tham gia, cung cấp giống, vật tư, thiết bị hỗ trợ và các nội dung cần thiết theo yêu cầu của mô hình; (2) Tổ chức trình diễn, giới thiệu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ của mô hình; (3) Tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; (4) Tổ chức tham quan, hội nghị, hội thảo đầu bờ để đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng của tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tại mô hình; (5) Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ ra diện rộng.

Ưu tiên xây dựng và nhân rộng các mô hình sau: (1) Mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; mô hình sản xuất có chứng nhận; mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái; (2) Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; (3) Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững; (4) Mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường; (5) Mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững cho các đối tượng yếu thế ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; (6) Các mô hình khác theo nhu cầu của sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, địa phương.

Tư vấn và dịch vụ khuyến nông

Nội dung hoạt động: (1) Chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; (2) Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; (3) Dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp; (4) Khởi nghiệp, lập dự án đầu tư, huy động vốn, tuyển dụng và đào tạo lao động, xúc tiến thị trường, xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; (5) Dịch vụ giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y; (6) Tư vấn và dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật, nhu cầu của người sản xuất và năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động khuyến nông.

Phương thức thực hiện: (1) Tư vấn trực tiếp; (2) Tư vấn thông qua các phương tiện truyền thông; (3) Tư vấn thông qua đào tạo, tập huấn, diễn đàn, tọa đàm; (4) Tư vấn và dịch vụ thông qua thỏa thuận, hợp đồng.

Hợp tác quốc tế về khuyến nông

Nội dung hoạt động: (1) Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông và khoa học công nghệ với các tổ chức, chuyên gia quốc tế theo quy định của pháp luật; (2) Nâng cao năng lực, trình độ cho người làm công tác khuyến nông thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và chương trình khảo sát học tập nước ngoài; (3) Các chương trình hợp tác về khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.

Phương thức thực hiện: (1) Thông qua các hiệp định, nghị định thư về chương trình, dự án hợp tác chính thức nhà nước (song phương hoặc đa phương) hoặc các thỏa thuận hợp tác đối tác công tư (PPP); (2) Thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong nước với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; (3) Các phương thức hợp tác quốc tế khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định số 83/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ hình thức hoạt động khuyến nông Trung ương, khuyến nông địa phương; chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông; nguồn kinh phí khuyến nông, sử dụng, lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí khuyến nông; trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)