Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước giữa Sở Công Thương Bắc Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Ngày đăng: 12-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 18/5/2018, Sở Công Thương Bắc Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo Quy chế, Sở Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp sau:

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật của Trung ương, của tỉnh, của ngành Công Thương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

(2) Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

(3) Cung cấp thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh và việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp trong Hiệp hội; trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

(4) Giới thiệu, phổ biến các hiệp định đầu tư, thương mại mà Chính phủ đã ký kết với các nước, các tổ chức khu vực và thế giới, các hàng rào kỹ thuật trong thương mại tới các doanh nghiệp trong Hiệp hội; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kiến thức về quản trị doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử…

Phối hợp hỗ trợ đổi mới trang thiết bị, dây chuyền, mở rộng sản xuất:

(1) Giới thiệu, vận động và hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì… từ nguồn chương trình khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm của Trung ương và của tỉnh.

(2) Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… và các quy định về phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên thị trường.

Phối hợp hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:

(1) Thực hiện công tác dự báo thị trường; xây dựng, quảng bá thương hiệu giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế. Hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

(2) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, các đoàn thương nhân đi khảo sát, tìm kiếm thị trường; tham dự các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, các chương trình kết nối cung, cầu tiêu thụ hàng hóa…

Đồng chí Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Nguyễn Đức Kha - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm:

(1) Triển khai Quy chế phối hợp đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp.

(2) Tuyên truyền, phổ biến, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Bắc Giang và của ngành Công Thương đến các doanh nghiệp thành viên.

(3) Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trong Hiệp hội liên quan đến lĩnh vực Công Thương để đề nghị với Sở Công Thương xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

(4) Phối hợp với Sở Công Thương triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại và các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Giới thiệu, thông tin cho các doanh nghiệp thành viên về các nội dung hỗ trợ từ nguồn khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các chương trình hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, khảo sát, tìm kiếm thị trường…

Sở Công Thương có trách nhiệm:

(1) Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận, nắm bắt các thông tin về xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế; các hoạt động hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm, khảo sát, mở rộng thị trường để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

(2) Phối hợp cùng Hiệp hội trong việc tổng hợp những phản ánh, đề xuất của các doanh nghiệp thành viên về cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu, kinh doanh có điều kiện, khuyến công, phát triển doanh nghiệp… để đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

(3) Thường xuyên giới thiệu, phổ biến các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực Công Thương tới các doanh nghiệp qua Trang Thông tin điện tử, các hội nghị, hội thảo…; thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, cắt giảm quy trình, hồ sơ không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho các doanh nghiệp.

Quy chế phối hợp góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Sở Công Thương,qua đó hỗ trợ hai cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Nâng cao vai trò cung cấp, trao đổi thông tin, tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Hiệp hội; phối hợp có hiệu quả trong công tác đề xuất và triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển bền vững./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)