Danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 04-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật Danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (bao gồm các doanh nghiệp mới thành lập và lũy kế từ trước đến nay) trên địa chỉ truy cập http://bacgiangdpi.gov.vn để phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý./.