Bắc Giang: Xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2030

Ngày đăng: 05-10-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Căn cứ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014, UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Quan điểm tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

(1) Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh, là quyết tâm của địa phương để thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu.

(2) Tăng trưởng xanh gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, đưa kinh tế Bắc Giang từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên cơ sở khoa học và công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao.

(3) Tăng trưởng xanh được thực hiện dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế.

(4) Tăng trưởng xanh được thực hiện bởi con người và vì con người, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững.

(5) Tăng trưởng xanh được xây dựng phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng, của cả nước, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan.

(6) Các hoạt động tăng trưởng xanh của tỉnh bảo đảm đạt được sự kết hợp giữa yêu cầu trước mắt với lợi ích lâu dài, có những bước đi thích hợp, cụ thể, với trật tự ưu tiên và các bước đột phá được xác định rõ, nhưng vẫn có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, hoàn cảnh mới, có tính đến các mối quan hệ liên ngành, liên vùng, đáp ứng yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm cả trong tỉnh và ở tầm quốc gia.

Mục tiêu kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, với trọng tâm là phát triển các cụm ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa, hướng đến nền kinh tế cacbon thấp, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, làm giàu vốn tự nhiên. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước tiến tới hiện đại. Cải thiện các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng cảnh quan. Xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các mục tiêu cụ thể về tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 được chia thành 03 nhóm với 15 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

(1) Sử dụng tiết kiệm năng lượng: Mức giảm tiêu hao năng lượng điện để sản xuất ra một đơn vị GRDP đến năm 2020 giảm 0,6%/năm; đến năm 2030 giảm 1,9%/năm.

(2) Xanh hóa sản xuất:

- Tỷ lệ nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2020 đạt 80%, năm 2030 đạt 90 - 95%.

- Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường đến năm 2020 và 2030 đạt 100%.

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đến năm 2020 và 2030 đạt 100%.

- Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đến năm 2020 đạt 50%, năm 2030 đạt 100%.

- Bên cạnh đó, nâng tỷ lệ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đạt các tiêu chuẩn.

(3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững:

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới đến năm 2020 đạt 59%, năm 2030 đạt 90%.

- Tỷ lệ nước thải, chất thải y tế tại các bệnh viện được thu gom đến năm 2020 và 2030 đạt 100%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn đến năm 2020 đạt 80%, năm 2030 đạt 90%.

- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đến năm 2020 đạt 98,5%, năm 2030 đạt 100%.

- Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom đến năm 2020 đạt 70%; năm 2030 đạt 90%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng đến năm 2020 và 2030 duy trì đạt 38%.

- Giảm khối lượng túi nilon sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại so với năm 2015 đến năm 2020 giảm 10%, năm 2030 giảm 65%.

- Tỷ lệ dân cư hiểu biết, có kiến thức cơ bản về ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu đến năm 2020 đạt 20%, năm 2030 đạt 90%.

- Tỷ lệ đô thị có diện tích cây xanh đạt tiêu chuẩn đến năm 2020 đạt 30%, năm 2030 đạt 100%.

Định hướng tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

(1) Về sử dụng tiết kiệm năng lượng:

- Tuyên truyền việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, việc sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

- Nâng cao năng lực quản lý năng lượng trong công nghiệp, hiệu suất sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp; khuyến khích sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

(2) Về xanh hóa sản xuất:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng kinh tế thông qua việc nâng cao chất lượng các dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

- Phát triển kinh tế theo hướng xanh hóa, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; phát triển các ngành sản xuất xanh mới, ưu tiên phát triển các ngành sản xuất ít tác động đến môi trường và tài nguyên; hạn chế và giảm dần các ngành hoặc các hoạt động kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm môi trường.

- Hình thành và phát triển cơ cấu “kinh tế xanh” trên cơ sở đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, chống chịu hiệu quả hơn với biến đối khí hậu.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao.

- Xây dựng nền nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hạn chế sử dụng các chất vô cơ nhằm chống thoái hóa đất và giảm phát thải khí nhà kính; đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, tạo lá phổi xanh và bể hấp thụ cacbon.

- Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và sinh hoạt; chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong phát triển kinh tế với mục tiêu giảm cường độ, tăng năng suất sử dụng, chú trọng đến khía cạnh tái tạo, tái sinh tài nguyên; sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản một các hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

(3) Về xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững

- Nâng cao nhận thức của nhân dân để từng bước thay đổi hành vi tiêu dùng; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua tạo nhiều việc làm xanh từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội xanh.

- Đầu tư giải quyết hiệu quả các vấn đề ô nhiễm môi trường, kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường do các hoạt động kinh tế gây ra, giải quyết dứt điểm các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Phát triển đô thị theo hướng xanh hóa; di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, trọng tâm là thành phố Bắc Giang.

Kế hoạch hành động đề ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực và thể chế; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao nhận thức; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giảm cường độ phát thải khí nhà kính; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xanh hóa sản xuất; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; nhóm giải pháp về huy động nguồn lực.

Dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 với các nội dung cơ bản nêu trên đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang chủ trì hoàn thiện, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Sở Công Thương Bắc Giang