Kế hoạch về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày đăng: 15-10-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Kế hoạch về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tại Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018. Chi tiết xem tại file đính kèm./.

 

File gắn: 

Tin liên quan

Pages