Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 29-05-2016 <------> Người tạo: admin <------>

I. LÃNH ĐẠO SỞ

GIÁM ĐỐC

TRẦN QUANG TẤN

Điện thoại: 0913 555 714

Email: tantq_sct@bacgiang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN VĂN HÙNG

 

 

 

 

 

Điện thoại: 0912 226 019

hungpv_sct@bacgiang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐÀO NGUYÊN SƠN

 

 

 

 

 

Điện thoại: 0904 245 334

sondn_sct@bacgiang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐÀO XUÂN CƯỜNG

 

 

 

 

 

Điện thoại: 0913 373 464

cuongdx_sct@bacgiang.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Sở

Dương Văn Tuấn - Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0904 293 666

Email: tuandv_sct@bacgiang.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Phạm Quốc Tuấn - Trưởng phòng

Điện thoại: 0983 270 993

Email: tuanpq_sct@bacgiang.gov.vn

3. Phòng Quản lý Thương mại

Nguyễn Văn Phương - Trưởng phòng

Điện thoại: 0981 681 386

Email: phuongnv_sct@bacgiang.gov.vn

4. Phòng Quản lý Năng lượng

Nguyễn Đức Hoàn - Trưởng phòng

Điện thoại: 0982 250 601

Email: hoannd_sct@bacgiang.gov.vn

5. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

Nguyễn Văn Tập - Trưởng phòng

Điện thoại: 0965 366 566

Email: tapnv_sct@bacgiang.gov.vn

6. Phòng Quản lý Công nghiệp

Nguyễn Văn Trọng - Trưởng phòng

Điện thoại: 0912 330 162

Email: trongnv_sct@bacgiang.gov.vn

7. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

Hà Văn Hạnh - Trưởng phòng

Điện thoại: 0904 416 478

Email: hanhhv_sct@bacgiang.gov.vn

8. Thanh tra S

Phan Hp Long - Chánh Thanh tra

Đin thoi: 0912 899 177

Email: longph_sct@bacgiang.gov.vn

 

III. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Nguyễn Khanh - Giám đốc

Điện thoại: 0912 829 064

Email: khanhxttmbg@gmail.com

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Ngụy Đình Nghĩa - Giám đốc

Điện thoại: 0983 033 636

Email: nghiand_sct@bacgiang.gov.vn

 

IV. CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Đào Nguyên Sơn

Chi Cục trưởng

Điện thoại: 0913 373 464

Email: sondn_sct@bacgiang.gov.vn

Phạm Tuấn Dương

Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0913 595 944

Email: duongpt_sct@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Văn Giáo

Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0913 257 649

Email: giaonv_sct@bacgiang.gov.vn

Chu Thanh Hiến

Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0913 595 987

Email: hienct_sct@bacgiang.gov.vn

Thân Ngọc Sang

Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0913 257 687

Email: sangtn_sct@bacgiang.gov.vn