Chiến lược, quy hoạch

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 22/10/2018.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/8/2018.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang được phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ.

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 05/12/2017.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3870/QĐ-BCT ngày 09/10/2017.

Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 30/9/2016.

Bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 31/8/2016.

Pages

Subscribe to Chiến lược, quy hoạch