Thanh tra

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2018

Ngày 06/02/2018, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2018 được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/01/2018.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/12/2017.

Tăng cường, nâng cao hiện quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị yêu cầu:

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Qua theo dõi tình hình và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động thanh tra nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn tồn tại những hạn chế, còn...

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 của Sở Công Thương

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 của Sở Công Thương được ...

Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đến doanh nghiệp.

...

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016

Sở Công Thương công bố kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 theo Quyết định số 387/QĐ-SCT ngày 31/12/2015.

Chi tiết theo file đính kèm.

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 59/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định cụ thể về việc quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng di động. Theo Thông tư 59/2015/TT-BCT, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 31-3-2016.

Kế hoạch Công tác của ban thanh tra nhân dân 2016

Nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, cùng với đó là việc kịp thời phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị...

Subscribe to Thanh tra