Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 12 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 12 năm 2018 như sau...

Các quy định bắt buộc phải biết khi sử dụng Hóa đơn điện tử

Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, dịch vụ và thời gian sắp tới, việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ trở nên phổ biến, do đó các đơn vị cần nắm rõ những quy định quan trọng sau đây về hóa đơn điện tử.

Quy định mới về mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua tại Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật...

Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019; quy định mới về thi tuyển công chức; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019.

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2018 như sau...

Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 và thay thế cho Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch

Ngày 20/11/2018, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL