Dự án đầu tư

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm phần mềm bộ thương hiệu trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-SCT ngày 21/11/2018 của Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm bộ thương hiệu trực tuyến. Sở Công Thương Bắc Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang”

Ngày 25/6/2018, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang”.

Tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

Đội Quản lý thị trường Chống buôn lậu - Chi cục Quản lý thị trường Bắc Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau...

Chỉ định đơn vị tư vấn lập đề cương, dự toán Dự án nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Công Thương

Ngày 18/01/2018, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang ban hành Quyết định số 45/QĐ-SCT về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập đề cương, dự toán Dự án nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Công Thương.

Sở Công Thương mời đấu thầu cung cấp máy tính

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo mời thầu các gói thầu sau:

...
Thông báo mời thầu

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo mời thầu các gói thầu sau:

Subscribe to Dự án đầu tư